Usługi
 • Prawo cywilne
 • spadki i dziedziczenie
 • nieruchomości ( zniesienie współwłasności, postępowanie wieczysto-księgowe, rozgraniczenia, służebności)
 • ubezwłasnowolnienia
 • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • rozwody
 • separacje
 • podział majątku małżonków
 • alimenty
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy z zakresu opieki
 • Prawo karne
 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym (wnioski o odroczenie wykonania kary przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie).
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • Prawo administracyjne i podatkowe
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • odwołania od decyzji urzędów skarbowych
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego.
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.